Waxing

Waxing

Waxing mit Warmwachs

45 Euro

29 Euro

35 Euro

40 Euro

12 Euro

15 Euro

15 Euro

20 Euro

15 Euro

12 Euro

12Euro /innerhalb einer Behandlung 7 Euro

12 Euro/innerhalb einer Behandlung 9 Euro

Waxing mit Zucker (Sugaring)

19 Euro

32 Euro

19 Euro

23 Euro

29 Euro

19 Euro

15 Euro

10 Euro

15 Euro/innerhalb einer Behandlung 10 Euro

15 Euro/innerhalb einer Behandlung 10 Euro

45 Euro

49 Euro

45 Euro